Nyhetsbrev

Sekretess- och cookiepolicy

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga

BPS AB med organisationsnummer 556607-3820 och adress Arendalsvägen 10, 418 78 Göteborg, ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. BPS AB är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. 

Vad är en personuppgift

All typ av information som kan sammankopplas med en fysisk person. Exempel på vanliga personuppgifter är personnummer, namn, adress, e-post och telefonnummer. Även krypterade uppgifter och elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer och cookies räknas som personuppgifter. 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför gör vi det?

Vi använder dina personuppgifter för att du ska kunna använda vår webbplats på det sätt vi avsett. Personuppgifterna används också för att kunna utvärdera och förbättra våra tjänster och produkter, de tjänster vi använder är cookies och analysverktyg. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare, varje cookie har en specifik uppgift. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på hemsidan och andra för att inhämta information om de operativ system som används vilken webbläsare som används. I de här fallen handlar personuppgifter om ex IP-nummer och cookies. 

Personuppgifter används också för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänster och produkter och ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund. De uppgifter vi kan samla in är namn, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna kan vi få från dig via telefonkontakt, e-post eller vår webbsida. 

Vi använder oss av sociala medier, LinkedIn och Facebook för att nå ut med information om våra produkter och tjänster. Leverantörerna av dessa nätverk samlar in och behandlar personuppgifter från dig som använder plattformen. Vi samlar inte in personuppgifter från användare som besöker våra konton på nämnda sociala medier utan att be om samtycke. 

Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. 

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. 

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. Exempel på samarbetspartner i de här fallen kan vara leverantör av IT-stöd där vi hanterar order och fakturering. 

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk. 

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål. 

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund. 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk. 

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@bpsa.bse

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.  

Tillgång till personuppgifter 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. 

Rättelse och radering 

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade. 

Dataportabilitet 

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling 

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

Rätt att göra invändningar 

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund. 

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@bpsab.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 031-697440 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Hur vi använder cookies

En cookie är en liten fil som ber om tillåtelse att placeras på din dators hårddisk. När du samtycker till läggs filen till och cookien hjälper till att analysera webbtrafik eller låter dig veta när du besöker en viss webbplats. Cookies tillåter webbapplikationer att svara på dig som individ. Webapplikationen kan skräddarsy sin verksamhet efter dina behov, gilla och ogilla genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser.

Vi använder trafikloggkakor för att identifiera vilka sidor som används. Detta hjälper oss att analysera data om webbsidor och förbättra vår webbplats för att skräddarsy den efter kundens behov. Vi använder endast denna information för statistiska analysändamål och sedan tas informationen bort från systemet.

Sammantaget hjälper cookies oss att ge dig en bättre webbplats genom att göra det möjligt för oss att övervaka vilka sidor du tycker är användbara och vilka du inte gör. En cookie ger oss på inget sätt åtkomst till din dator eller information om dig, utom de uppgifter du väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avslå cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor, men du kan vanligtvis ändra din webbläsarinställning för att avslå cookies om du föredrar. Detta kan hindra dig från att dra full nytta av webbplatsen.