Kunduppdrag

Här kan du läsa om några av våra uppdrag som vi på BPS, tillsammans med våra kunder, har ställts inför och hittat lösningar på.

Flödesmätning på dricksvattennätet

Bakgrund & utmaningar

Att placera ut flödesmätare på strategiska punkter i ledningsnätet har historiskt sett  inneburit ett antal utmaningar som exemplevis tillgång till el och kostnader för installation. Funktioner som eftersöks förutom flödesmätning kan också vara tryckmätning eller rörbrottsfunktion.

Lösning och resultat

Med utgångsläge från dessa utmaningar bestämde vi på BPS oss för att ta fram en lösning som väsentligt förenklar flödesmätning på dricksvattennätet. Funktioner förutom flödesmätning som vi eftersträvade var också möjlighet till tryckmätning och/eller rörbrottsfunktion. Därtill varianter på egen strömförsörjning till expempel via turbin eller med batteridrift.

Detta innebär att det nu har blivit förhållandevis enkelt att placera ut flödesmätare på strategiska punkter i ledningsnätet.

Fyllda ledningar minskar kostnader och ökar driftsäkerheten

Bakgrund & utmaningar

När en lednings släppunkt ligger lägre än högsta punkten i systemet, skapas hävert och ledningen löper risk att tömmas vid pumpstopp. Eftersom luft då tränger in i systemet uppstår ofta oönskade tryckslag vid efterföljande pumpstarter.

Lösning och resultat

För att motverka detta har vi på BPS tagit fram olika lösningar på problemet. Ett exempel är ett balanserat system som håller kvar vätskepelaren i rörsystemet och som inte kräver elektrisk inkoppling. Hela systemet levereras i en nedstigningsbrunn av polyeten.

Med BPS unika lösning så undviker man nu risken att ledningar töms och besvärande tryckslag och därmed ökad driftsäkerhet. Placeringen fungerar, med denna lösning, även i områden där elektrisk framdragning skulle bli svårt att försvara ekonomiskt.

WHP - en tryckslagsdämpande backventil

Bakgrund & utmaningar

Kunden hade problem med tryckslag i en nybyggd pumpstation. Man pumpade med 0,8 bars tryck. När pumparna stannade uppstod först ett undertryck på 0,5 bar, därefter kom en trycktransient med 9,2 bars övertryck. Hela förloppet sker på en bråkdel av en sekund. Rörsystemet utsätts för laster som de inte är avsedda för och ljudet kan jämföras med en bil som kör in i en vägg. På grund av det snabba förloppet kunde vi inte garantera att vi kunde lösa problemet med vår WHP (Water Hammer Protector) ventil men vi ville gärna göra ett försök. 

Lösning

BPS egenutvecklade tryckslagsdämpande backventil, WHP, dämpar både över- och undertrycksfasen i ett tryckslag. När pumpen stannar och vätskepelarens rörelseenergi vill vidare uppstår undertryck. Vacuumventilen släpper då in luft som minskar undertrycket och dämpar övertrycket i övertrycksfasen. Med hjälp av en bypass på ventilen kommer även media vid tryckökning att släppas förbi klaffen. 

Resultat

Vi gjorde en mätning både före och efter installation av WHP ventilen. Diagrammet här bredvid visar ett tydligt resultat. BPS egenutvecklade WHP löste problemet och tryckslagen dämpades helt i det här fallet.

En installation av WHP backventil kan dämpa tryckslag som riskerar att orsaka stora och kostsamma skador på rörsystem, pumpar och ventiler.

Blå kurva visar tryckslag med konventionella klaffbackventiler.

Grön kurva visar resultat med WHP 6503 installerad.

Klaffbackventil segjärn (WHP), flänsad

Till produkt

Leverans av ventiler för nivåreglering

Bakgrund & utmaningar

En kommun var i behov av en nivåreglering av två kommunicerande vattentorn med olika höjder. Ett system som säkerställer driften men också bereder möjlighet att smidigt kunna stänga systemet vid exempelvis inbrottslarm eller annan oförutsedd situation.

Lösning

Med utgångsläge från olika scenarios tog BPS fram förslag enligt följande exempel:

Om man skulle köra den stora reservoaren som nummer ett och kompletterar den med elektriskt styrda ventiler på båda ledningarna. Då kan man när så önskas fjärrstyra dessa ventiler så att reservoaren blir ”bortkopplad”.

Detta skulle då göras förslagsvis vid hög nivå. När denna är bortkopplad går den mindre reservoaren in och förser nätet med vatten. Den mindre reservoaren i sin tur förses med en nivåhållningsventil typ Hydrobloc. Denna ventil håller en förinställd nivå på +/- några centimeter. Hydroblocventilen förses med fjärravstängning så att man, när den stora reservoaren är bortkopplad, även stänger inloppet till den mindre reservoaren.

I så fall skulle detta innebära att man även skulle få omsättning på vattnet i den mindre reservoaren. Därtill behövdes det byggas en bypass så att vattnet som går ut från den mindre reservoaren går denna väg via en backventil. 

Resultat

Baserat på ovanstående blev den slutgiltiga lösningen bestående av ett antal dubbelexcentriska vridspjällventiler med elektriska manöverdon för reglering.

Ventilerna kan också vid behov nödstängas, t.ex. inbrottslarmet till reservoaren går.

Andra underhållsfördelar

Detta smarta BPS-system skulle dessutom leda till att delar av befintlig utrustning kunde gå i pension och med detta ytterligare minska driftstörningar och underhållskostnader.

Lösning

När vi på BPS till och från fick dessa problem beskrivna av våra kunder, skissade vi på olika möjliga lösningar för detta.

Att reducera vattentrycket innebär i praktiken att man, förutom att sänka trycket från högre till lägre nivå, även jämnar ut tryckvariationer mellan dag och natt. En trycksänkning på 1 bar skulle kunna innebära kraftigt minskade förluster av dricksvatten samt att livslängden på rörsystemet ökade.

För att uppnå bra resultat och kunna reducera trycket över hela dygnet med varierade flöden krävs noggrann dimensionering och planering.

Med detta sammantaget tog vi fram en modell för tryckreduceringsstationer som skulle kunna anpassas för olika beskrivna och förekommande behov.

Resultat

Nu kan våra olika kunder få skräddarsydda tryckreduceringsstationer, anpassade för att passa varje unikt behov.

Ekonomiska och miljömässiga fördelar

BPS har under de senaste åren framgångsrikt levererat dessa unika lösningar till såväl kommuner som företag och vi kan glädjande konstatera att vi med detta bidragit till kraftigt minskade förluster av dricksvatten för våra kunder.

Därtill det faktum att livslängden på rörsystemet ökar vilket innebär en minskning av antalet rörbrott som ger en långsiktig och positiv effekt på miljö och ekonomi.